Privacybeleid

Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

Onder ‘verwerking’ verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens. Miele Center Dekempe is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag omtrent dit onderwerp kunt u ons via briefwisseling stellen op het adres Miele Center Dekempe, Brugse Steenweg 55, 8370 Blankenberge  (BE 0436.195.439) of elektronisch via: info@dekempe.be  

Miele Center Dekempe– Brugse Steenweg 55, 8370 Blankenberge – (BE 0436.195.439)  
Hierna “Miele Center” genoemd. 
 

 

 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.  

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons meedeelt, zoals gebruikersgegevens (bv.: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, emailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en vergelijkbare gegevens), – technische gegevens die verband houden met uw Miele toestel (soort toestel, producttype en het serienummer van het toestel) locatiegegevens en gegevens die we ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten.  

Wij gaan enkel over tot beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens indien dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren (bv. bij de toekenning van een krediet) of indien u daarmee hebt ingestemd.  

Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de arbeidsgeneeskunde.  

   

Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt?  

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden zoals:  

 • Binnen het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de diensten die daaruit voortvloeien (bv. het gebruik van uw telefoongegevens om u te informeren over de voltooiing van de gevraagde werken aan uw toestel of om onze producten en onze diensten te verbeteren, onder meer door feedback te vragen via tevredenheidenquêtes)  
 • Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven (bv. gebruik van uw e-mailadres als u ervoor geopteerd hebt om informatiebrieven over onze producten te ontvangen via dit kanaal). Het uitvoeren van statistische analyses (bv. gebruik van uw anoniem gemaakte gegevens om de frequentie van de bezoeken aan onze werkplaatsen te onderzoeken)  
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of reglementeringen waaraan we onderworpen zijn  
 • Wanneer wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking ervan, onder meer binnen het kader van de preventie en bestrijding van fraude, er tegelijkertijd over wakend dat we het evenwicht bewaren tussen dit belang en de naleving van de persoonlijke levenssfeer  
 • Op een pseudonieme manier voor commerciële doeleinden zonder dat de gegevens kunnen gelinkt worden aan uw persoon 
    

Wij kunnen ertoe gebracht worden uw gegevens over te dragen binnen ondernemingen behorende tot het Miele Center in het kader van de realisatie van de doeleinden hiervoor.  

Wij maken de gegevens niet over aan derden, tenzij:  

 • Aan de leden van het distributienetwerk van de merken die wij verdelen (constructeurs en hun aangesloten financiële ondernemingen, concessiehouders)  
 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bv. aan de Kredietcentrale van de Nationale Bank bij de toekenning van een krediet)  
 • Wanneer dit ons wettelijk wordt toegestaan (bv. bij de overdracht van onze rechten en plichten bij een sessie van vorderingen)  
 • Aan onderaannemers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bv. elektronische archivering van de facturen)  
 • Om ze te updaten (mededeling aan Bpost als post teruggestuurd wordt als gevolg van een adreswijziging)  
 • Middels uw voorafgaande toestemming 
    

Indien de verwerking van de gegevens, onder meer via een onderaannemer, impliceert dat de gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter zake. Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen, deze – net zoals wij – op een veilige manier verwerkt door de nodige maatregelen te treffen om ze te beschermen.  

   

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?  

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. 
Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:  

 • 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader  
 • 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers  
 • 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven 

Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil. Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt.  

   

Welke rechten hebt u?  

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u ons meedeelt, gelden de volgende rechten:  

 • Recht op toegang tot en overdraagbaarheid van uw gegevens. U hebt recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens. U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat uw gegevens wel of niet verwerkt worden, alsook om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het type van verwerkte gegevens, de personen aan wie de gegevens worden meegedeeld en de bewaartermijn van deze gegevens. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons meedeelde en om die gegevens over te maken of door ons te laten overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  
 • Recht op rechtzetting/schrapping – recht om vergeten te worden. U hebt het recht om de rechtzetting te vragen van uw eigen persoonsgegevens wanneer u vaststelt dat deze niet correct of niet volledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u uw goedkeuring gaf voor de verwerking van uw gegevens, hebt u op ieder ogenblik de mogelijkheid om deze goedkeuring in te trekken.  
 • Recht op verzet tegen het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden. U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.  
 • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de juistheid van de gegevens betwist, als u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt desgewenst altijd een bezwaar omtrent de verwerking van uw gegevens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) op het onderstaande adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel – commission@privacycommission.be 

De eerste 4 rechten kunnen uitgeoefend worden door met ons contact op te nemen op de adressen vermeld in de rubriek ‘Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid’.  

Gegevens van onze Data Protection Officer  

Om te garanderen dat onze verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende reglementering, werd een Data Protection officer aangesteld. U kunt deze bereiken via:info@dekempe.be

 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons online aanbod via uw browser opslaan. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit het cookie-bestand werd gezonden en informatie over de ‘leeftijd’ van het cookie en een alfanumerieke identificator. Afhankelijk van de inhoud en opslagduur zijn er diverse soorten cookies. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’, die worden gewist wanneer u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast zijn er enkele permanente cookies waarmee wij u als bezoeker herkennen. Vele cookies zijn direct van ons afkomstig, maar voor de opslag en evaluatie van bepaalde cookies worden ook externe dienstverleners ingeschakeld (zogenaamde ‘indirecte cookies’).

Over het gebruik van cookies informeren wij u vooraf met een betreffende opmerking in een banner.

Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk, zodat u onze online en mobiele aanbiedingen kunt gebruiken. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Taalinstellingen
 • Zoekinstellingen
 • Inhoud van een online formulier
 • Informatie over de identificatie resp. verificatie van de gebruiker
 • Producten in de winkelwagen
 • Producten op de memo

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies waarmee wij uw gebruikersgedrag kunnen analyseren, zgn. analysecookies. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Frequentie waarmee de sites worden opgeroepen
 • Zoektermen
 • Gebruik van websitefuncties

De met behulp van deze cookies over u verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd zodat de gegevens niet meer aan de betreffende gebruiker kunnen worden toegewezen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Met cookies kunnen wij u computer herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar stellen. Cookies helpen ons het online aanbod te verbeteren en u een betere en gebruikersvriendelijke service te kunnen aanbieden. Het gebruik van cookies is noodzakelijk om u het gebruik van ons online aanbod te vergemakkelijken. Enkele functies kunnen u alleen door het gebruik van cookies worden aangeboden, zoals zoeken, online formulieren, klantaccount, winkelwagen en memo.

Wij gebruiken analysecookies om de kwaliteit van ons online aanbod en de inhoud ervan te verbeteren en te optimaliseren.

Deze doeleinden komen tegelijkertijd overeen met het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

De door ons gebruikte, technisch noodzakelijke cookies zijn zogenaamde sessiecookies, die aan het eind van de browsersessie automatisch worden gewist. De overige cookies worden op uw computer opgeslagen. Deze opgeslagen cookies kunt u altijd zelf wissen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra cookies worden gezonden. Let erop dat u ons online aanbod soms slechts beperkt of helemaal niet kunt gebruiken, wanneer u de opslag van cookies afwijst.

Voor de analyse van het gebruikersgedrag voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken wij de hieronder genoemde programma’s, die zoals uitgelegd ook gebruik maken van cookies. De telkens opgeslagen gegevens worden gewist, zodra deze voor de genoemde doeleinden niet meer nodig zijn.

Google-services 

Op onze website gebruiken wij verschillende services van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’ genoemd).

Ga voor meer informatie over deze Google-services naar https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics 

Voor onze website gebruiken wij Google Analytics voor een op behoeften gericht ontwerp van en verbeteringen aan de website. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw systeem worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens die worden gegenereerd door het cookie worden gewoonlijk doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken we de uitbreiding voor anonimisering van IP-adressen (zogenaamde IP-masking). Dit wil zeggen dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met het gebruik van de website en internet.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

De services van Google bevatten tevens rapporten over de effectiviteit van onze advertentie-inspanningen (inclusief voor meerdere toestellen), de demografische gegevens en de interesses van onze gebruikers, alsook functies voor de levering van onlineadvertenties op meerdere toestellen, als u beschikt over een Google-account met personalisatie van advertenties (‘Gepersonaliseerde advertenties’). In dit geval wordt de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens gevormd door uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door Google Analytics door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens zijn gekoppeld aan cookies, identificatie van gebruikers (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID’s, en worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Ga voor meer informatie over de voorwaarden voor Google Analytics naar http://www.google.com/analytics/terms/.

Google Remarketing-functies 

Dankzij de Remarketing-functie van Google kunnen wij gebruikers advertenties tonen op basis van hun interesses op onze of andere websites binnen het Google Ads-netwerk (zogenaamde ‘Google Ads’ of advertenties op andere websites). Voor dit doel worden de interacties van de gebruikers op onze website geanalyseerd, om gebruikers ook na hun bezoek aan onze website op andere gerichte advertenties te kunnen tonen. Google slaat een getal op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of -websites bezoeken binnen het Google Display-netwerk. Met dit getal wordt de bezoeken van deze gebruikers vastgelegd.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in te installeren die u kunt downloaden van www.google.com/settings/ads/plugin

Google Conversion bijhouden 

In dit verband gebruiken we tevens Conversies bijhouden van Google. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt gedurende 30 dagen op uw toestel een cookie opgeslagen voor het bijhouden van conversies. Deze cookies zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om voor Google Ads-adverteerders conversiestatistieken te genereren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

U kunt op interesses gebaseerde advertenties van Google in de browser uitschakelen door http://www.google.com/settings/ads uit te schakelen of door u af te melden via http://www.aboutads.info/choices/.

Aanvullende diensten van het Google Marketing Platform

Daarnaast gebruikt onze websitediensten van het Google Marketing Platform (voorheen ‘Google doubleclick’). Deze diensten gebruiken cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker een advertentie meer dan één keer te zien krijgt.

Google gebruikt een cookie-ID om vast te leggen welke advertenties in welke browser worden aangeboden. Zo wordt voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt Google mogelijk cookie-ID’s om zogenaamde conversies te volgen, d.w.z. of een gebruiker die een advertentie heeft gezien later naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten dergelijke cookies geen persoonlijke gegevens.

De browser maakt rechtstreeks verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de mate waarin en het verdere gebruik van de gegevens die op deze manier door Google worden verzameld. Google geeft zelf aan dat het door het gebruik van deze diensten de informatie ontvangt dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u zich hebt geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek koppelen aan uw gebruikersaccount. Maar ook als u zich niet hebt geregistreerd bij Google of zich niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres identificeert en opslaat.

Daarnaast maken cookies van Google het voor ons mogelijk om te begrijpen of u op onze website bepaalde handelingen uitvoert nadat u een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (Conversion Tracking) (‘Floodlight’). Google gebruikt dit cookie om inzicht te krijgen in de inhoud op onze website waarin u geïnteresseerd was, zodat het u later gerichte advertenties kan sturen.

U kunt tracking voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen (bijv. cookies van derden uitgeschakeld), cookies voor conversietracking uit te schakelen door cookies van het domein www.googleadservices.com in de browserinstellingen te blokkeren, op www.google.com/settings/ads, voor op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne van About Ads, via de link http://www.aboutads.info/choices of de link http://www.google.com/settings/ads/. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet volledig kunt profiteren van alle mogelijkheden van deze aanbieding.

Ga voor meer informatie over het Google Marketing Platform naar https://marketingplatform.google.com/. Meer informatie is tevens beschikbaar bij het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org/.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

Communicatie met ons 

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op onze website. Bovendien informeren wij u graag regelmatig via onze Newsletter, die per-e-mail wordt verstuurd.

Newsletter 

Bij de aanmelding voor ons Newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich afmeldt. U ontvangt dan regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen alsmede e-mails bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij speciale acties. De e-mails kunnen daarbij – op basis van onze informatie over u – gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn.

Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken, voor zover u ons niet schriftelijk toestemming hebt gegeven, de zogenaamde Double-Opt-In-methode, d.w.z. wij zullen u pas een Newsletter per e-mail toesturen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u de Newsletter wilt ontvangen. Wij zullen u dan een bevestigings-e-mail sturen en u verzoeken, door het aanklikken van een link in die e-mail, te bevestigen dat u onze Newsletter graag wilt ontvangen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG, wanneer u zich uitdrukkelijk voor de Newsletter hebt aangemeld. In het kader van de wettelijke voorschriften is het ook mogelijk dat u van ons zonder uitdrukkelijke toestemming onze Newsletter ontvangt of wij per e-mail contact met u opnemen, omdat u bij ons producten of diensten hebt besteld, wij in dit verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u niet hebt aangegeven dat u geen informatie per e-mail wenst te ontvangen. In dat geval is de wettelijke grondslag ons gerechtvaardigd belang in de toezending van direct marketing volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Als u helemaal geen Newsletter meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw gegeven toestemming altijd voor de toekomst herroepen resp. bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van de Newsletter, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. U kunt gewoon de afmeldingslink in elke Newsletter gebruiken of een mededeling naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming sturen.

Contact 

U kunt telefonisch, per e-mail, chat of post contact met ons opnemen. Als u van een van deze contactmogelijkheden gebruik wilt maken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u ons via de gekozen contactmethode hebt verstrekt. Dat kunnen naam, adres, e-mailadres, klantnummer en telefoonnummer zijn. U kunt zelf beslissen welke informatie u ons via de contactmogelijkheden verstrekt.

Wij verweken deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Wanneer u het contactformulier in ons online aanbod wilt gebruiken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u in het contactformulier hebt ingevuld, met name uw naam en e-mailadres. Bovendien slaan wij het IP-adres en de datum en tijd van de aanvraag op. Wij verwerken de in het contactformulier ingevulde gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van contactmogelijkheden, herroeping 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens bij gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming altijd herroepen. Nadat wij uw aanvraag/verzoek hebben afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie voor eventuele vragen opgeslagen. U kunt altijd verlangen dat deze gegevens worden gewist; anders worden deze gewist nadat de kwestie volledig is afgehandeld. Wij zullen de gegevens dan onmiddellijk wissen, mits wij niet vanwege handels- of fiscaalrechtelijke voorwaarden verplicht zijn deze op te slaan.

Sociale media 

In onze online en mobiele aanbiedingen vindt u koppelingen naar het sociale netwerk Facebook en Instagram. De koppelingen herkent u aan het betreffende logo van de aanbieders.

Door het aanklikken van de links worden de betreffende sociale mediasites geopend, waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Nadere informatie over de daar geldende voorwaarden vindt u in de betreffende privacy verklaringen van de afzonderlijke aanbieders; deze vindt u op:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: Instagram Safety and Privacy | About Instagram